ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АЛФАРМА-АЛДА ГЕОРГИЕВА“

Със заповед № ЗОА-0470/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за търговия на дребно № 610/23.04.2008 г. с  лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, ул. „Васил Кирков“ 7, издадено на  ЕТ „АЛФАРМА-АЛДА ГЕОРГИЕВА“, с ръководител магистър-фармацевт Алда Георгиева Троянска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg