ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „НЕЛ – НЕЛИЯ ДЕНИНА“ ЕТ

Със заповед № ЗОА-0466/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 6023-НА/30.05.2003 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 5, издадено на  „НЕЛ – НЕЛИЯ ДЕНИНА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Нелия Георгиева Денина , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg