ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Д-Р БРАНИСЛАВА Ц.КОЛАРОВА-ШЕНТОВА“

Със заповед № ЗОА-0465/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 6127-НА/10.07.2003 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Цветан Радославов“ 6 издадено на  „Д-Р БРАНИСЛАВА Ц.КОЛАРОВА-ШЕНТОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Бранислава Целова Коларова - Шентова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg