ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЗДРАВЕ-РАДКА ГЕНЕВА“

Със заповед № ЗОА-0462/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване  на аптека № 4618-НА/05.07.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37, издадено на „ЗДРАВЕ-РАДКА ГЕНЕВА“ ЕТ,  с ръководител магистър-фармацевт Радка Петкова Генева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg