ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАВОРИТ-ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0439/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № АП-1705/02.07.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бенковски, област Пловдив, ул. „5-та“ № 25, издадено на  „ФАВОРИТ-ФАРМ“ ЕООД, с ЕИК 205086700 и с ръководител маг.-фарм. Живка  Иванова Дешкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg