ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Ники 93-Лазарина Пльоплева“

Със заповед № ЗОА-0438/22.06.2020 г. e отнето Разрешение за откриване на аптека на помощник-фармацевт № 4581-НА/26.06.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: с. Царацово, община Марица ул.“Девети май“ № 6, издадено на пом.-фарм. Лазарина Петрова Пльоплева, регистрирана като ЕТ „Ники 93-Лазарина Пльоплева“, с ръководител пом.-фарм. Лазарина Петрова Пльоплева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg