ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Аптека 616 – Иван Стоянов“

Със заповед № ЗОА-0446/25.06.2020 г. e отнето Разрешение № 1953/31.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 616, вх. Г, издадено на ЕТ „Аптека 616 – Иван Стоянов“, с ЕИК 040462908 и с ръководител магистър-фармацевт Иван Цвятков Стоянов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg