ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Вария – Александър Николов“

Със заповед № ЗОА-0429/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 7919-НА/05.12.2006 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 1, вх. А, издадено на маг.-фарм. Александър Николаев Николов, регистриран като ЕТ „Вария – Александър Николов“, с ЕИК 121869423 и с ръководител магистър-фармацевт Александър Николаев Николов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg