ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАЛИФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0428/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 3347-2/25.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 38, издадено на „КАЛИФАРМ“ ЕООД, с ЕИК 131451625 и с ръководител магистър-фармацевт Ивана Матич, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg