ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ПЕГА ФАРМА” ООД

Със заповед № ЗОА-0362/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № АП-1051/10.07.2015г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 384, издадено на “ПЕГА ФАРМА” ООД c ЕИК 203400051, със седалище и адрес на управление гр. София 1784 район „Оборище“,ул. „Драговищица“, бл. 21, вх. Д, ап. 89, с ръководител магистър-фармацевт Галин Димитров Тотев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg