ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “МЕДИК КЪМПАНИ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0353/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 3474/01.09.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк Младост 3, бл. 304, магазин 6, издадено на “МЕДИК КЪМПАНИ” ЕООД c ЕИК200531921, със седалище и адрес на управление област Хасково, община Тополовград с. Радовец 6564 ул. „Сахара планина“ No 24, с ръководител магистър-фармацевт Ваня Василева Цветанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg