ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МЕДИКА-РОСИЦА ДЕКОВА“

Със заповед № ЗОА-0335/21.05.2020 г. e прекратено Разрешение № 228/10.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Тодор Влайков“, № 15, издадено на маг.-фарм. Росица Анастасова Декова, регистрирана като ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Росица Анастасова Декова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg