ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ЕВГА ФАРМ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0351/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 1157/26.01.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес гр. София, бул. „Шипченски проход“ 21, издадено на “ЕВГА ФАРМ” ЕООД c ЕИК 130588158, със седалище и адрес на управление гр. София 1124 район Изгрев, бул. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“, бл. 10, с ръководител магистър-фармацевт Роза Апостолова Пъчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg