ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАВИТ – БД“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0156/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3077/21.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци“ 55, издадено на „ФАРМАВИТ – БД“ ЕООД, с ръководител помощник-фармацевт Виолета Желева Драголова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg