ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ИЛФАРМ - ЛЮДМИЛА ИВАНОВА"

Със заповед № ЗОА-0155/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3221/30.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Вършец, ул. „България“ 4, издадено на ЕТ "ИЛФАРМ - ЛЮДМИЛА ИВАНОВА", с ръководител магистър-фармацевт Людмила Димитрова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg