ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕМ ТИ ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0242/30.03.2020 г., e прекратено № АП-1574/21.09.2017 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Скутаре, община Марица, ул. „Кирил и Методий“ № 23, издадено на „ЕМ ТИ ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Юмюгюл Емин Мехмедова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg