ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АПТЕКИ ЗДРАВЕ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0883/17.10.2019 г. e отнето Разрешение № АП-526-2/15.04.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Добрич, ул. „Агликина поляна“ срещу бл. 5, издадено на „АПТЕКИ ЗДРАВЕ“ ЕООД, с ЕИК 175452084 и с ръководител магистър- фармацевт Добринка Калинкова Каменова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg