ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАРИЙКА ЙОНКОВА-ХЕЛИОС“

Със заповед № ЗОА-0877/17.10.2019 г. e отнето Разрешение № 5771-НА/27.01.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 40 Б, издадено на ЕТ „МАРИЙКА ЙОНКОВА-ХЕЛИОС“, с ЕИК 103055451 и с ръководител магистър- фармацевт Марийка Йонкова Чомакова- Минкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg