ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИКЪЛ СЪРВИС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0720/15.08.2019 г. e отнето Разрешение № АП-521-1/27.01.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Връбница, с. Мрамор, ул. Васил Левски № 19, издадено на „МЕДИКЪЛ СЪРВИС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район Възраждане, ж. к. „Света троица“, бл. 339, вх. Г, ет. 3, ап. 100, с ръководител магистър-фармацевт Катя Петрова Бачовска,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg