ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0718/15.08.2019 г. e отнето Разрешение № 1581/08.05.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 39, с ръководител магистър-фармацевт Николета Филчова Крумова, издадено на „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1336, район Люлин, ж. к. „Люлин“, бл. 018, вх. А, ап. 6, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg