ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИСИКОЛ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0405/07.06.2019 г е прекратено Разрешение № 2457-3/27.02.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Обзор, ул. „Кирил и Методий“ № 22, издадено на “ИСИКОЛ” ЕООД, ЕИК 202220958, с ръководител маг.-фарм. Мария Георгиева Янакиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg