ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ПРИМА - ЕМИЛИЯ СПАСОВА“

Със заповед № ЗОА-0443/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 6443 - НА/08.01.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Мокрище, община Пазарджик, УПИ I-190, магазин, кв. 16, издадено на пом. - фарм. Емилия Василева Спасова, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Емилия Василева Спасова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg