ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ИВАНКА ГЕНОВА ДОНЧЕВА

Със заповед № ЗОА-0486/01.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 90-НА/25.10.1995 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 237, издадено на маг.-фарм. Иванка Генова Дончева, с ръководител маг.-фарм. Иванка Генова Дончева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно §66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg