ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „НЕОФАРМА ГРУП“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0462/24.06.2019 г. са отнети Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-119 от 20.12.2013 г., IV-P-T-EU-119-1 от 21.03.2014 г., IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г., IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г. и № BG/WDA/MP-0049 от 18.9.2018 г., издадени на „НЕОФАРМА ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", № 31, ет. 1, ап. 5, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Оборище, ул. „Тракия“ № 44, партер като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България. 

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg