ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЛЯ СТОЙНОВА“

Със заповед № ЗОА-0337/02.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 2153-1/23.06.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Президент Линкълн“ № 19 издадено на „Аля Стойнова“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Илияна Цветкова Стойнова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg