ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КОНВАЛЕС М“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0292/12.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1152-1/19.04.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 25, „Централни хали“ - София, издадено на „КОНВАЛЕС М“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Даниела Тодорова Михайлова - Гатева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg