ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО„ВЕНЕЦИЯ-777“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0200/07.03.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1461/07.04.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 141, издадено на „ВЕНЕЦИЯ-777“ ЕООД, ЕИК 160064535, с ръководител магистър-фармацевт Гинка Нейкова Каракошева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg