ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АВИЦЕНА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0147/25.02.2019 г. e прекратено Разрешение № 3390/04.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ветрен, община Мъглиж, издадено на „АВИЦЕНА“ ЕООД, ЕИК 123629619 и с ръководител магистър-фармацевт Галина Ненова Пиперова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.