ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД

Прекратявам Разрешение № АП-398-1/13.05.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток“, община Несебър, УПИ VI, кв. 18, издадено на „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД, с ръководител маг.- фарм. Дживар Банко, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.