ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0198/07.03.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-462/19.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, Община Несебър, УПИ-I-148, издадено на „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 202473655, с ръководител магистър-фармацевт Стефан Ванев Хърков, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.