ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ «ЖАНЕТА ПЕЙЧЕВА»

Със заповед № ЗОА-0826/19.12.2018 г. e прекратено Разрешение № 4038-2/09.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Сестримо, община Белово, ул. “Първа“ № 56, издадено на ЕТ «ЖАНЕТА ПЕЙЧЕВА», ЕИК 822118055 и с ръководител магистър-фармацевт Жанета Петрова Пейчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.