ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА СИТА“ ООД

Със заповед № ЗАО-0236/19.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1209/17.02.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 173, вх. Г, магазин 1, издадено на „Фарма Сита“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Таня Светославова Думанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.