ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЦВЕТЕЛИНА ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0076/08.02.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1527/30.06.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, УПИ IV-общ.,кв. 5001, ПИ 51500.506.391 и 51500.506.618, издадено на „ЦВЕТЕЛИНА ФАРМ“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Стоянка Георгиева Караджова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.