ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за медицинските специалисти

В ИАЛ е получена информация за блокиране на медицински изделия - напоени със спирт дезинфекциращи кърпички на производителя “TRIAD GROUP”, САЩ. Тези изделия не трябва да се използват от пациенти, поради установено бактериално замърсяване, което може да предизвика животозастрашаваща инфекция.

Съгласно получената досега информация в България, посочените изделия са включени в Extavia Application Kit (комплект за прилагане на лекарствения продукт Extavia за третиране на множествена склероза на производителя B. Braun Melsungen AG, Германия, дистрибутиран от „Новартис Фарма Сървисез”) и заедно с лекарствените продукти PegIntron на Schering-Plough, Белгия и Pegasys на Roche, Швейцария.

Възможно е дезинфекциращите кърпички да бъдат част от комплект за прилагане или да се предлагат и с други лекарствени продукти.

ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ НЕ СА ЗАСЕГНАТИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ МЕТОДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

Основна регулаторна препоръка

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) разгледа проблема за връзката между употребата на контрастни средства за магнитно резонансна образна диагностика, съдържащи гадолиний и риска от Нефрогенна системна фиброза (НСФ). На основание наличните доказателства към този момент СНМР прие следната класификация на контрастните средства за магнитно резонансна образна диагностика съобразно степента на риск от развитие на НСФ.

Високо-рискови:

Omniscan (gadodiamide), OptiMARK (gadoversetamide), Magnevist (gadopentetic acid)

Средно-рискови:

MultiHence (gadobenic acid), Primovist (gadoxetic acid), Vasovist (gadofosfeset)

Ниско-рискови:                       

Gadovist (gadobutrol), ProHence (gadoteridol), Dotarem (gadoteric acid)

Препоръки към медицинските специалисти

За свеждане до минимум на риска при употребата на контрастни средства за магнитно резонансна образна диагностика, съдържащи гадолиний трябва да бъдат прилагани долуизброените мерки:

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА,

Поради зачестили случаи на постъпващи в ИАЛ официални писма, подписани само от лица, служители в дружества и търговски представителства без представителна власт Ви уведомяваме, че считано от 01.02.2011 г. цялата изготвяна кореспонденция до ИАЛ от Вашето дружество/търговско представителство следва да бъде подписвана само от името на надлежно представляващото го лице (изпълнителен директор/управител) или от изрично упълномощено лице, при негово отсъствие.

МАГ. ФАРМ. АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИАЛ уведомява, че със заповед № А-10-988/14.12.2010 г. на Изпълнителния Директор на ИАЛ е разпоредено на ТП ”Бакстер” АД и дистрибутора “Екос Медика” ООД да блокират в срок до 24 часа лекарствените продукти Nutrineal solution for peritoneal dialysis, Extraneal solution for peritoneal dialysis и Dianeal solution for peritoneal dialysis, партиди съгласно посочените в Приложение № 1 на настоящата заповед, производство на Baxter Healthcare S.A., Ireland с притежател на разрешение за употреба Baxter d.o.o., Slovenia, поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към I-ва степен на риска, т. 3 от класификацията на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията за качество - наличие на документирана информация за установени завишени нива на бактериални ендотоксини в крайните лекарствени продукти.

Мерките се предприемат на основание чл. 272, ал. 1, т. 4 и т. 6 и ал.2 от ЗЛПХМ във връзка с чл. 4, чл. 5 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 на МЗ и получено съобщение по системата за бързо уведомяване от регулаторния орган на страната производител - Ирландската агенция по лекарствата.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съобщи, че фармацевтичната компания Pfizer ще изтегли от фармацевтичните пазари на Европейския съюз (ЕС) лекарствения продукт Thelin заради случаи с непредвидими, сериозни увреждания на черния дроб. Pfizer ще прекрати и провеждащите се клинични изпитвания с този лекарствен продукт.

Thelin съдържа лекарственото вещество sitaxentan и е разрешен за употреба от 2006 г. по централизирана процедура в държавите от ЕС с показание лечение на белодробна артериална хипертензия. Според разрешението за употреба той е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане и увеличени стойности на чернодробните амино трансферази.

ЕМА съветва пациентите, които употребяват Thelin или са включени в клинични изпитвания с този продукт, да не прекратяват самоволно лечението си, а да изчакат съвета на техния лекар в хода на първата планирана визита.

Комитетът за Лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМА ще разгледа проблема на съвещанието си през декември (13-16) и ще предостави подробни съвети за лекарите и пациентите.

До момента Thelin не е предлаган на българския пазар.

Съотношението полза/риск на липидо-понижаващите лекарствени продукти от групата на фибратите продължава да бъде положително, но употребата им като средство на първи терапевтичен избор не се препоръчва.

Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към ЕМА стига до заключението, че ползите от употребата на безафибрат, ципрофибрат, фенофибрат и гемфиброзил, принадлежащи към групата на фибратите и използвани в лечението на пациенти с дислипидемии продължават да надвишават рисковете. Въпреки това, лекарите от територията на Европейския съюз (ЕС) не трябва повече да ги предписват като средство на първи избор за лечение на пациенти с новооткрити разстройства на липидната обмяна, с изключение на случаите на тежка форма на хипертриглицеридемия или при невъзможност на пациента да приема статини.

Пациенти, използващи EXTRANEAL (Икодекстрин7.5%), разтвор за перитонеална диализа, производство на Бакстер АД, може да покажат погрешни резултати на кръвната захар при използването на някои глюкомери и тест ленти за определяне на кръвна захар.

В тази връзка фирмата-производител предупреждава да се използват само глюкомери и тест ленти, които са глюкозо-специфични.

Понятието «глюкозо-специфични» се прилага за глюкомери или тест ленти, които не отчитат наличието на малтоза или други захари. Тъй като разтворът за перитонеална диализа EXTRANEAL (Икодекстрин 7,5%) води до повишени нива на малтоза, могат да се използват единствено глюкозо-специфични глюкомери или тест ленти.

Предупреждения до:

  1. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи розиглитазон
  2. Съобщение на Европейската лекарствена агенция относно нерегламентирани лекарствени продукти, съдържащи стволови клетки
  3. Променена информация* относно взаимодействието между клопидогрел и инхибиторите на протонната помпа
  4. Изявление на Европейската агенция по лекарствата (EMA) относно употребата на Regranex (бекаплермин)
  5. Важна информация за безопасност за лекарствените продукти, съдържащи нимезулид за системна употреба
  6. Публикувани са имената на вещества и препарати за хуманната медицина, за които има монографии в Европейската фармакопея до издание 6.8
  7. EВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПРЕПОРЪЧВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПРОГРЕСИВНА МУЛТИФОКАЛНА ЛЕВКОЕНЦЕФАЛОПАТИЯ (PML) ПРИ УПОТРЕБА НА ТИСАБРИ (натализумаб)
  8. Европейската агенция по лекарствата препоръчва *суспендиране (временно преустановяване) на разрешението за употреба на всички лекарствени продукти, съдържащи сибутрамин
  9. Със Заповед № РД 09-705/19.12.2009г. на Министъра на здравеопазването е актуализиран състава на комисията по етика за многоцентрови изпитвания
  10. Отмяна на последното издание на фармакопеята на САЩ (USP 33-NF 28)
SSL Certificates