ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за медицинските специалисти

Прегледът е, за да се определи дали са необходими промени в разрешенията за употреба.

Франция поиска ЕМА да преразгледа трето и четвърто поколение комбинирани орални контрацептиви, за да определи дали е необходимо да се ограничи употребата на тези лекарства само за жени, които не могат да приемат други комбинирани орални контрацептиви.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на тетразепам–съдържащите лекарствени продукти, поради загриженост относно поява на нови сериозни кожни реакции, свързани с приложението на тези лекарствени продукти.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

Нови мерки за намаляване на риска от газова емболия при прилагане под формата на спрей

Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба към ЕМА (CHMP) препоръча редица мерки за намаляване на риска от газова емболия при прилагане на тъканните лепила Evicel и Quixil за впръскване под форма на спрей по време на хирургични операции.

*Evicel е лекарствен продукт, разрешен за употреба по централизирана процедура за всички държави в Европейския съюз и е наличен на пазара в 11 държави (Австрия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Ирландия, Холандия, Испания, Швеция, Великобритания и Норвегия).

**Quixil е разрешен по национална процедура в някои европейски държави.

СНМР понастоящем разглежда аналогични данни за някои разрешени по национални процедури тъканни лепила като: Tissel, Tissucol, Artiss, Berliplast P и други.

В Р. България към настоящия момент валидно разрешение за употреба имат следните лекарствени продукти - тъканни лепила:

 • Tisseel, sol. for sealant, Baxter d.o.o.
 • Artiss, sol. for sealant, Baxter d.o.o.
 • Tisseel Lyo powders and solvents for sealant, Baxter d.o.o

Повече информация:

За медицински специалисти

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на кодеин-съдържащите лекарства*, по отношение прилагането им при болка в постоперативния период при деца.

Кодеин е широко използван като аналгетик, разрешен за употреба при възрастни и деца.

В човешкия организъм кодеин се превръща в морфин чрез ензима CYP2D6 (цитохром Р450 2D6). Известно е, че при някои пациенти, които са „свръхбързи” метаболизатори по отношение на CYP2D6, превръщането на кодеин в морфин става по-бързо от нормалното, вследствие на което се получават по-високи нива на морфин в кръвта. Завишените нива на морфин могат да доведат до токсични ефекти, като например затруднено дишане. Приблизително 6.5 % от европеидната раса са свръхбързи CYP2D6 метаболизатори, но процентите може да са различни, в зависимост от расовата или етническата група.

За повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към ЕМА препоръчва калцитонин-съдържащите лекарствени продукти да се употребяват само за кратък период на лечение в минимална ефективна доза, поради доказателствата, че дългосрочната употреба на тези лекарствени продукти се свързва със слабо повишен риск от рак.

CHMP препоръчва прекратяване на разрешението за употреба на интраназалната лекарствена форма, използваща се само при лечение за остеопороза.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

Уважаеми медицински специалисти,

Уведомяваме Ви, че на страницата на ИАЛ са публикувани:

Показанията за пациенти със стабилна ангина пекторис са ограничени, а съществуващите показания за лечение на световъртеж, шум в ушите и зрителни нарушения са заличени.

ЕМА препоръча употребата на триметазидин-съдържащите лекарствени продукти при лечение на пациенти с ангина пекторис да бъде сведена до средство на втори терапевтичен избор - като допълнителна терапия към основното лечение. По отношение на всички останали одобрени показания на триметазидин-съдържащите лекарствени продукти, становището на Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към ЕМА е, че ползите не са доказани в достатъчна убедителна степен и не надвишават рисковете от употребата на тези лекарства. Ето защо СНМР препоръчва тяхното заличаване от разрешението им за употреба.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

Уважаеми медицински специалисти,

Уведомяваме Ви, че на страницата на ИАЛ са публикувани:

Европейската агенция по лекарствата (EMA) потвърди позитивния полза-риск баланс на Protelos/Osseor, но препоръча нови противопоказания и актуализира предупрежденията на продуктите

Лекарствените продукти не трябва да се използват при обездвижени пациенти или пациенти с венозен тромбоемболизъм (ВТЕ); допълнени са и предупрежденията относно сериозни кожни реакции

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) завърши преглед на данните за лекарствените продукти Protelos и Osseor, съдържащи стронциев ранелат, с притежател на разрешение за употреба Les Laboratories Servier. CHMP направи заключение, че тези лекарства остават важни за лечението на жени с остеопороза, но са необходими промени в продуктовата информация, за по-добро предпазване от свързания с приема им риск.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти.

 1. ЕМА публикува временни препоръки за лекарствените продукти, съдържащи алискирен
 2. До търговците на едро на територията на Р. България
 3. Уведомление
 4. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) представи актуална информация за безопасност на Pradaxa (дабигатран етексилат)
 5. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) стигна до заключението, че съотношението полза/риск при употребата на ангиотензин II рецепторните блокери (АРБ) се запазва положително
 6. Европейската агенция по лекарствата започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи орлистат*
 7. Списък на медицинските изделия, които могат да се продават в обекти, по чл. 83, ал. 1 от Закона за медицинските изделия
 8. Европейската агенция по лекарствата (EMA) потвърди положителното съотношение полза - риск за лекарствения продукт Champix*
 9. Уважаеми заявители,
 10. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) се съгласява лекарственият продукт Vimpat 15 mg/ml сироп* да бъде изтеглен от фармацевтичния пазар