ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0813/17.12.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-210/28.09.2016 г. , издадено на „БУЛЛМЕД ЕУ” ЕООД , с ЕИК 204130045, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Коматевско шосе“ № 166, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0372/21.05.2019 г. са отнети Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-429 от 17.04.2012 г. и № IV-П-T-443 от 29.05.2012 г. , издадени на „БИОВИДА“ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр.София-1574, район Слатина, ж. к."Христо Смирненски", бл. 39, вх. Г, ет. 6, ап. 84, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Красно село, ж. к. „Лагера“, ул. „Боговец“, бл. 38, вх. Б, ет. 1, ап. 2, като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0334/04.06.2018 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-S-145 от 13.01.2015 г., издадено на „ФАРМА ЛОГИСТИК“ ЕООД, ЕИК203333898 с адрес на складовото помещение гр. София, общ. Искър, ул. "Неделчо Бончев" № 18, седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Иван Гарванов" № 1.

Със заповед № ЗОА-0595/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 559/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ИЗТОК, хотел „Планета“, УПИ III, кв. 36, издадено на ЕТ „МЕДЕЯ-ФАРМА-ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА“, с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Петрова Цветкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0594/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6494-НА/18.02.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Русокастро, Община Камено, УПИ-I, кв. 33, издадено на ЕТ „ВИТА –ЙОРДАНКА ГОГОВА“, с ръководител помощник-фармацевт Йорданка Димитрова Гогова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0593/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7062-НА/04.02.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, ж.к. „Тева“, бл. 47 /стар бл. 20/, вх. Б, издадено на ЕТ „Адонис-Ф-Роза Георгиева“, с ръководител магистър-фармацевт Роза Георгиева Игнатова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0592/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7519-НА/18.01.2006 г. за откриване на аптека на адрес: с. Здравец УПИ VIII-46, кв. 34, Община Аврен, издадено на пом.-фарм. Соня Петрова Колева, с ръководител пом. фарм. Соня Петрова Колева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).   

Със заповед № ЗОА-0591/17.07.2020 г. e прекратено  Разрешение № 7647-НА/12.05.2006 г. за откриване на аптека на адрес: с. Студена ул. „Георги Янев“ 37, Община Свиленград, издадено на пом.-фарм. Мария Атанасова Янкова, с ръководител пом.- фарм. Мария Атанасова Янкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).       

Със заповед № ЗОА-0590/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5824-НА/05.02.2003 г. за откриване на аптека на адрес: с. Янково, Община Смядово, ул. „Възраждане“ 57, издадено на пом.-фарм. Евелина Иванова Севева, с ръководител пом. фарм. Евелина Иванова Севева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).     

Със заповед № ЗОА-0589/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6924-НА/13.10.2004 г. за откриване на аптека на адрес: с. Коларово, Община Раднево, издадено на пом.-фарм. Тодорка Минева Тодорова, с ръководител пом. фарм. Тодорка Минева Тодорова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).