ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0727/19.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1012-1/20.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к.. „Надежда“, бул. „Ломско шосе“ № 148, издадено „РЕМЕДИА-97“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Теодора Кирилова Тенева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0726/19.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 2402/07.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“ 20, аптека 2, издадено на „99“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Мария Тодорова Мухтарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0725/19.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 695-2/03.01.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к „Тракия“, бл. 278, вх. А, издадено на „ТИА - ФАРМ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Ася Борисова Накова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0724/19.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 2612-4/23.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к.. „Левски В“, бл. 18, вх. А, издадено „НЕОСПЕЙС“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Георги Атанасов Стоилов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0720/15.08.2019 г. e отнето Разрешение № АП-521-1/27.01.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Връбница, с. Мрамор, ул. Васил Левски № 19, издадено на „МЕДИКЪЛ СЪРВИС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район Възраждане, ж. к. „Света троица“, бл. 339, вх. Г, ет. 3, ап. 100, с ръководител магистър-фармацевт Катя Петрова Бачовска,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0718/15.08.2019 г. e отнето Разрешение № 1581/08.05.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 39, с ръководител магистър-фармацевт Николета Филчова Крумова, издадено на „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1336, район Люлин, ж. к. „Люлин“, бл. 018, вх. А, ап. 6, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0717/15.08.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1022-1/07.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 112, издадено на „АРВЕН К и К“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1345, район Илинден, ул. „Хисаря“ № 3 А, с ръководител магистър-фармацевт Димитър Георгиев Мадански,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0715/15.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 1722-НА/28.09.1998 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Варна, ул. „Дрин“ № 45, вх. А, издадено на маг.-фарм. Асенка Илиева Колева, с ръководител маг.-фарм. Асенка Илиева Колева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0701/09.08.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-224/23.05.2017г., издадено на „Мегалайф” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Персенк“ № 61, вх. А, ап. 11 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 59, вх. А, партер, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0551/30.07.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T- 337/10.12.2010 г., издадено на „Комерс Груп Лимитед” ЕООД 201237043, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Дунав“ № 15, вх. А, ет. 1, ап. 3 и адрес на складовото помещение: гр. София, кв. „Враждебна“, ул. „2-ра“ № 15, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

SSL Certificates