ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0531/03.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4099-4/08.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 1 А, издадено на „ВИТАМЕД“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Тотка Николова Душанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0530/03.07.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1690/28.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ПИ с индентификатор 10135.2569.192.2.1, ет. 1, обект 1, издадено на „АБ ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Боряна Желева Генчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0529/03.07.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-762/02.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, издадено на „МОНТАНСКИ АПТЕКИ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Димитрина Трифонова Тодорова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0448/25.06.2020 г. e отнето Разрешение № 1841-1/27.08.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба - 1“, пазар „Дружба – 1“, павилион 29, издадено на ЕТ „Долдж – Борис Долджев“, с ЕИК 121507602 и с ръководител магистър-фармацевт Марта Борисова Тихолова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0035/ 18.01.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-143/15.12.2014 г., издадено на „ЮНИВЪРСФАРМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора“, бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0515/24.07.2017 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-175/01.09.2015 г., издадено на „ФИЛИПОС – ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, бул. „Христо Ботев“ № 27А, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0530/20.08.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-206-1 / 28.08.20>17г., издадено на „ФАРМА РЕД” ООД, ЕИК 203483264 със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. „Георги Бенковски“ № 18-20 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0433/18.07.2018 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-172/23.07.2015 г., издадено на ”ТЕВЕЙ” ООД със седалище и адрес на управление в област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „София“ № 21, ет. 4, ап. 8, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ № 59, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0701/19.10.2018 г. е прекратено Разрешение №IV-P-T 138 от 14.04.2008 г. за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на „ГОТ МЕЛАНИ ГЕНОВСКИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив-4000, общ.Пловдив, ул."Антон Митов" №4, притежаващо помещения за съхранение на лекарствени продукти на адрес гр.Пловдив 4000, ул."Равнища" №2 и с отговорен магистър-фармацевт Росица Борисова Поповска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0026 / 14.01.2019г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T 054 от 08.01.2008 г., издадено на „БАЛКАН МЕДИКЪЛ СЪРВИЗ – БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1606, район Красно село, ул."Ами Буе" № 10-12, ет.3, ап.9, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр.София-1510, район Подуяне, м. „Хаджи Димитър“, бул."Владимир Вазов" № 25, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.