ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0439/19.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 316/21.01.2008г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ардино, обл. Кърджали, ул. „Търговска“ № 14, издадено на ЕТ„ЦВЕТАН СОКОЛОВ“  и с ръководител маг.-фарм. Цветан Димитров Соколов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0421/12.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 2293/25.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. “Пиротска“ № 135, издадено на  „Д-Р ВЕЛЕВ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Снежана Христова Калчева-Сиракова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0476/02.08.2018 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-221/11.04.2017 г., издадено на „МАЛУС ФАРМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 60, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0346/13.06.2018 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-131-1/01.12.2014 г., издадено на „М Н 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград 4230, ул. „Тракия“ № 33 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0411/04.07.2018 г. e отнето Разрешение № 2894/20.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Габрово, ул. „Скобелевска“ № 10, издадено на „Ренус“ ЕООД, и с ръководител магистър фармацевт София Георги Делуди, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0409/05.07.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1305-2/04.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. "Илинден" № 9, издадено на „Фармазона“ ООД с ръководител маг.-фарм. Светослав Огнянов Чилингиров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0377/02.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 4293-1/28.09.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток“, УПИ IV, кв. 22, община Несебър издадено на „ИСИКОЛ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Преслав Тодоров Павлов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0373/26.06.2018 г. e отнето Разрешение № 3088-2/08.5.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Борис III“ № 10 издадено на „ТИАЛДИ ФАРМА“ ООД, с ЕИК: 201092822 и с ръководител магистър-фармацевт Радка Вълкова Милева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0363/20.06.2018 г. e отнето Разрешение № 4645-НА/05.07.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 95 издадено на ЕТ „Елена Бояджиева - Хипократ“ с ръководител магистър-фармацевт Елена Христова Бояджиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0354/14.06.2018 г. e отнето Разрешение № 290-1/16.04.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Георги Софийски“ № 26 издадено на „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ГЕОРГИ СОФИЙСКИ 26“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Денка Атанасова Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

SSL Certificates