ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0784/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5322-НА/08.07.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. Септември, бул. ,,България“ 80, МЦ – 1, издадено на „ВЕСЕЛИНА – ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Веселина Георгиева Андонова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0783/02.10.2020 г. e прекратено № 6439-НА/08.01.2004 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти на помощник–фармацевт, на адрес: м.с. Черно Море, Община Бургас, УПИ – 1, кв. 34, издадено на помощник–фармацевт Кристиян Христов Янакиев, с ръководител Кристиян Христов Янакиев, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0782/02.10.2020 г. e прекратено № 6293-НА/04.11.2003 г. за откриване на аптека на помощник–фармацевт за лекарствени продукти с адрес: с. Сандрово, Община Русе, издадено на помощник–фармацевт Олга Христова Абаджимаринова, с ръководител Олга Христова Абаджимаринова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0781/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5593-НА/30.10.2002 г. за лекарствени продукти, с адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329, вх. Б, издадено на „НАДЯ ВЪЛЧЕВА 97“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Надя Георгиева Вълчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0780/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение № 4962-НА/16.01.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, включително и екстемпорални лекарствени форми, с адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 378, вх. Б, издадено на „СТОЯН МАРИНСКИ“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Елена Илиева Маринска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0778/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение 4302-НА/23.04.2001 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти на помощник–фармацевт, с адрес: с. Пет Могили, Община Нова Загора, издадено на „ФАРМАКОН – РУСИ МАНЧЕВ – ПЕНКА РУСЕВА“ ЕТ, с ръководител помощник–фармацевт Пенка Русева Русева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0777/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4276-НА/17.04.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Ами Буe“ 10, Магазин 8, издадено на „ЕЛЕНА ДИМИТРОВА - МЕДИКО“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Елена Димитрова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0776/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4120-НА/16.03.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ж. к.. Младост 4, ул. 406, бл. 465, вх. В, издадено на „ДИМИ – ИВАНКА ИВАНОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Стоянова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0732/11.09.2020 г. e прекратено Разрешение № 1249/13.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 61, издадено на ЕТ „РЕМЕДИЯ-СТЕФКА КИРЯЗОВА“ и с ръководител магистър-фармацевт Стефка Янкова Кирязова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0685/26.08.2020 г. e отнето Разрешение № 4985-НА/16.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Деков, община Белене, ул. „Неделчо Георгиев“ № 4, издадено на помощник-фармацевт Екатерина Михайлова Павлова, регистрирана като ЕТ „Вита Фарм 99 - Екатерина Павлова“, ЕИК: 114537094 и с ръководител помощник-фармацевт Екатерина Михайлова Павлова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.