ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0006/02.01.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1167-1/29.09.2016г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 202-А-1, вх. Г, магазин №6, издадено на „Медикал лайф“ ООД, с ръководител магистър-фармацевт Татяна Видолова Дакова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл.235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0009/03.01.2019 г. e отнето Разрешение № 4306 / 13.01.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Стоян Михайловски“ № 28, издадено на „Календула-27“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Росица Борисова Поповска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0072/24.01.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1464-1/12.10.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. “Малгара“ № 4 издадено на „КРАСОТА И ЗДРАВЕ 2017“ ООД, ЕИК 204441460 и с ръководител магистър-фармацевт Милена Бонева Далемска, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0110/11.02.2019 г. e отнето Разрешение № 1361/10.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Изгрев“, бл.15, вх. 4 с ръководител магистър-фармацевт Янита Данчева Данчева, издадено на „ВИВА 1“ ЕООД, ЕИК 147230151, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.15, вх. 4, ет. 1, ап. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0110/11.02.2019 г. e отнето разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T- 349/09.03.2011 г., издадено на „ДЕНТАЛШОП.БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1592, район Слатина, ул. „Източна тангента“ № 102, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. Пловдив, район Централен, бул. „Пещерско шосе“ № 30, ет. 6, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0498/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП-1011/01.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Обзор, ул. „Иван Райков“ № 4 издадено на „Фармус“ ЕООД, ЕИК: 203491211 и с ръководител магистър-фармацевт Андон Петров Вичев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0497/13.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 6549-НА/17.03.2004г. за откриване на аптека на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 55, издадено на маг.фарм.  Траянка Атанасова Стойкова, с ръководител  магистър-фармацевт  Траянка Атанасова Стойкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0493/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП-438/19.6.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ III, кв. 58, хотел Блумарин, издадено на „Eм Ди Фарма“ ЕООД, ЕИК: 201087946 и с ръководител магистър-фармацевт Павел Господинов Господинов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0483/07.08.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1395/08.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Пампорово, УПИ III-158, кв. 14, издадено на „ПИРИНФАРМА 2000“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Стефан Раднев Стефанов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0453/25.07.2018 г. e отнето Разрешение № АП-522/11.10.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня“ № 2А, издадено на „АЛПЛАСТ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Албена Любомирова Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

SSL Certificates