ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0710/13.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 2171-НА/19.04.1999 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Варна, ул. „Марко Балабанов“ № 5, издадено на маг.-фарм. Елка Любенова Цонева, с ръководител маг.-фарм. Елка Любенова Цонева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0711/13.08.2019 г. e прекратено Разрешение № 809-2/18.09.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 20, издадено на „ВМ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Женя Иванова Дайчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0712/13.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-353-1/18.12.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, до бл. 215, издадено на „Кожухаров-2006“ ЕООД, с ЕИК 175177211 и с ръководител магистър- фармацевт Несрин Рефай Мохамед Уалид, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0721/15.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-009-М-1/23.11.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, „АТК Дианабад“, маг. 014, ул.„Лъчезар Станчев“ № 5, издадено на „ЛЮДМИЛА КОВАЧЕВА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 34 и с ръководител маг.-фарм. Красимира Йорданова Рафаилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0462/24.06.2019 г. са отнети Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-119 от 20.12.2013 г., IV-P-T-EU-119-1 от 21.03.2014 г., IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г., IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г. и № BG/WDA/MP-0049 от 18.9.2018 г., издадени на „НЕОФАРМА ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", № 31, ет. 1, ап. 5, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Оборище, ул. „Тракия“ № 44, партер като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0701/09.08.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-224/23.05.2017г., издадено на „Мегалайф” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Персенк“ № 61, вх. А, ап. 11 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 59, вх. А, партер, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0387/31.05.2019 г. е заличено от Списъка на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание, публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата на www.bda.bg „ЛЕКАРНА” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. код 1680, район Красно село, ул. „Топли дол“ № 11, вх. В, ет. 3, ап. 9, с издадено Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № АП-1561/29.8.2017, адрес на аптеката в гр. София, район Красно село, ул. „Хубча“ № 7 и електронен адрес на аптеката: http://www.Homepharma.bg

Със заповед № ЗОА-0462/24.06.2019 г. са отнети Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-119 от 20.12.2013 г., IV-P-T-EU-119-1 от 21.03.2014 г., IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г., IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г. и № BG/WDA/MP-0049 от 18.9.2018 г., издадени на „НЕОФАРМА ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", № 31, ет. 1, ап. 5, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Оборище, ул. „Тракия“ № 44, партер като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България. 

Със заповед № ЗОА-0740/22.08.2019 г. се спира експлоатацията на търговски обект-аптека на адрес: гр. Созопол, ул. „Републиканска“, сграда № 7, обект 11, с Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № АП-1519/15.6.2017г. на Изпълнителния Директор на ИАЛ, издадено на „АХА ФАРМА“ ООД до отстраняване на нарушенията по чл. 287, ал. 1, алт. 2 и по чл. 288, ал. 1 от ЗЛПХМ.

Със заповед № ЗОА-0390/03.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2771-2/29.08.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Порто Лагос“ № 49, издадено на „ДАВ 2009“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Даниела Венциславова Бечева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates