ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № А/17-0230/07.04.2017 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-184/02.12.2015г., издадено на „КАБАН КОМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Тодор Джабаров“, бл, 33А, вх. В, магазина като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0778/10.09.2019 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-176-1/09.05.2017г., издадено на „ДИ ЕС ДИ ФАРМА БГ” ЕООД, ЕИК 203601307, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Тодор Джебаров“ № 42, ет. 1, ап. 7 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1715, ж.к. „Младост 4“, бл. 485, вх. 2, офис 40, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА0376 / 27.05.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-158/29.04.2015 г., издадено на „Р.С.А. ФАРМА“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, Бизнес център Hill Tawer, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София 1463, район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 60, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0744/ 16.11.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-241/09.10.2017 г., издадено на „ДЕИ ФАРМАСИ” ООД, ЕИК 204670135 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. „Полигона“, ул. „Петър Протич“ № 31, ет. 2, ап. 4, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0191/06.03.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T 351 от 21.03.2011 г., издадено на „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1000, район Оборище, ул."Георги Сава Раковски" № 99, ет. 13, ап. офиси 1 и 2, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София-1680, район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 30-32, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0337 / 06.06.2018 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-146/22.01.2015 г., издадено на „ГАИЧ ЕНД ПАРТНЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов“ № 79, ет.5, ап. Ателие 4, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Лозенец, ул. „Орел“ № 1-3, вх. Б, офис 4, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0813/17.12.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-210/28.09.2016 г. , издадено на „БУЛЛМЕД ЕУ” ЕООД , с ЕИК 204130045, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Коматевско шосе“ № 166, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0372/21.05.2019 г. са отнети Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-429 от 17.04.2012 г. и № IV-П-T-443 от 29.05.2012 г. , издадени на „БИОВИДА“ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр.София-1574, район Слатина, ж. к."Христо Смирненски", бл. 39, вх. Г, ет. 6, ап. 84, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Красно село, ж. к. „Лагера“, ул. „Боговец“, бл. 38, вх. Б, ет. 1, ап. 2, като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0334/04.06.2018 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-S-145 от 13.01.2015 г., издадено на „ФАРМА ЛОГИСТИК“ ЕООД, ЕИК203333898 с адрес на складовото помещение гр. София, общ. Искър, ул. "Неделчо Бончев" № 18, седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Иван Гарванов" № 1.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Със заповед № ЗОА-0595/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 559/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ИЗТОК, хотел „Планета“, УПИ III, кв. 36, издадено на ЕТ „МЕДЕЯ-ФАРМА-ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА“, с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Петрова Цветкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.