ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Специализирана комисия по растителни лекарствени продукти

Със Заповед № А-16-0173 от 30.03.2016г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, изм. със  Заповед № А- 16-0625/24.11.2016г., изм. със Заповед №  А/17-0777/08.11.2017г. е определен съставът на Комисия за растителни лекарствени продукти:

Председател: Доц. Илина Николаева Манова - ФФ към МУ, гр. София

Заместник-председател: Дария Димитрова - началник на отдел "ОКПКД", Д "РУЛП", ИАЛ

Членове:

  1. Д-р Васил Венциславов Шишков, Клиника по пневмология към ВМА;
  2. Д-р Албена Любенова Телчарова, Специализирана болница за активно лечение на детски болести към МА, София;
  3. Доц. д-р Ирина Николова - ФФ към МУ, гр. София;
  4. Доц. Милен Димитров - ФФ към МУ, гр. София;
  5. Д-р Елка Мишева - Маркова - УМБАЛ "Св. Ана";
  6. Проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн, ръководител на катедра "Фармакология", ФФ към МУ, гр. София;
  7. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм - декан на ФФ към МУ - гр. Пловдив;
  8. Доц. Добри Иванов, дб, ръководител катедра „Биология“, Факултет по фармация, Медицински университет- Варна;
  9. Доц. Станислав Георгиев, дф, Факултет по фармация, Медицински факултет- Пловдив.

Секретар:

Дафна Маринкева– главен експерт, отдел „ОКПКД“, Дирекция „РУЛП“

ГОДИШЕН ГРАФИК ЗА РАБОТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗЛПХМ ЗА 2021Г.

Комисия за растителни лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗЛПХМ

Месец за провеждане на комисии I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Дата юни ноември