ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за лекарствени продукти за модерни терапии

Със Заповед № А-1 5-0467 от 22.06.2015 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е създадена Комисия за лекарствени продукти за модерни терапии в състав:

Председател: Проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет: Университетска болница „Лозенец“

Членове:

1. Проф. Генка Петрова, дфн – МУ, Фармацевтичен факултет

2. Проф. д-р Любомир Спасов, дм – национален консултант по трансплантология

3. Проф. д-р Георги Михайлов, дм – национален консултант по медицинска генетика

4. Проф. д-р Иво Петров – национален консултант по инвазивна кардиология

5. Проф. д-р Георги Михайлов, дмн – национален консултант по нервни болести

6. Проф. д-р Елисавета Наумова, дмн – национален консултант по клинична имунология

7. Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн – национален консултант по ортопедия и травматология

8. Мери Пейчева, директор ДПАФДУК – ИАЛ

9. Маг. фарм. Розалина Кулаксъзова, директор ДЛИНП – ИАЛ

10. Д-р Евелина Шумкова, главен експерт ДЛИНП – ИАЛ

Секретар:

Маг. фарм. Емилия Стоянова, главен експерт ДЛИНП – ИАЛ

ГОДИШЕН ГРАФИК ЗА РАБОТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗЛПХМ ЗА 2021Г.

Комисия за лекарствени продукти за модерни терапии чл. 47, ал. 1 , т. 7 от ЗЛПХМ

Заседанията се насрочват при наличие на постъпили за разглеждане валидни заявление и документация.