ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност

Със Заповед № 14-0679 от 17.07.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, изм. със  Заповед № А-15-0090/09.02.2015 г.; изм. със Заповед №  А/16-0184/14.04.2016 г.; изм. със Заповед №  А/17-0778/08.11.2017 г. е определен съставът на Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност:

 Председател: Д-р Мария Попова, дм – директор на Дирекция „Контрол на лекарствената употреба“, ИАЛ, представител на Република България в PRAC към Европейската агенция по лекарствата;

 Заместник-председател: Розалина Кулаксъзова-Жекова – директор на Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални изпитвания“, ИАЛ;

Членове:

1.    Проф. д-р Мила Власковска – председател на КЛП, представител на България в СНМР;

2.    Доц. д-р Мария Желязкова-Савова – Медицински университет – гр. Варна, Катедра по предклинична и клинична фармакология;

3.    Проф. д-р Иванка Костадинова, дм – Медицински университет – гр. Пловдив, Катедра по фармакология и клинична фармакология към Фармацевтичен факултет;

4.    Проф. д-р Любка Стоянова-Митева – Ръководител на Катедра по дерматология и венерология, Медицински факулет – гр. София;

5.    Проф. д-р Илко Гетов – преподавател към катедра по Социална фармация на Фармацевтичен факултет към Медицински университет – гр. София, председател на Българския фармацевтичен съюз;

6.    Доц. д-р Маргарита Бояджиева – началник на Клиника по токсикология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – гр. София;

7.    Доц. д-р Емил Гачев – ръководител на Клиника по клинична фармакология и терапия към Медицински университет – гр. София;

8.    Доц. д-р Любомир Дурмишев – дерматолог в кожна клиника УМБАЛ „Александровска“ – гр. София;

9.    Доц. д-р Милка Нашар, дф - катедра “Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“, Факултет по фармация, Медицински университет- гр. Варна;

10.    Маг.-фарм Радина Димитрова – мл. експерт в отдел „ОКПКД“, в Дирекция „РУЛП“, ИАЛ;

Секретари: 

1. Ина Геориева – гл. инспектор, отдел „Контрол и инспекции“, Дирекция „Надзор на пазара и инспекции“, ИАЛ

2. Маг.-фарм. Анна Маринова– гл. експерт в отдел „Лекарствена безопасност“, Дирекция „Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“, ИАЛ.

ГОДИШЕН ГРАФИК ЗА РАБОТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗЛПХМ ЗА 2021Г.

Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност по чл. 47, ал. 1 , т. 8 от ЗЛПХМ

Месец за провеждане на комисии I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Дата 18.яну 15.фев 15.мар 12.апр 10.май 14.юни 12.юли * 13.сеп 4.окт 1.ное 6.дек