ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ВАЖНО!

На 10.11.2011г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между Договарящия орган – Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и  Конкретния бенефициент - Изпълнителната агенция по лекарствата с рег.№  BG051PO001-6.2.14-0001-С0001 за „Създаване на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с което стартира работата по проекта.

Целта на проекта е повишаване на ефективността, прозрачността и достъпността на системата на здравеопазването чрез укрепване на цялостния контрол върху предлаганите в Република България медицински изделия посредством създаването на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, поддържана от ИАЛ. Въвеждането на базата данни ще предоставя публична информация относно медицинските изделия и ще съдейства на гражданския контрол на разходването на публични средства за медицински изделия.

Работата по проекта се изпълнява в партньорство с Министерство на здравеопазването.

Продължителността на проекта е до 30.10.2012 г.

Пълният текст може да свалите тук.