Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Административни услуги

Административни услуги по ЗЛПХМ

692 Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

1562 Издаване на промени в разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

260 Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

958 Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

1340 Издаване на удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти

263 Вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекаствените продукти на територията на РБългария

2906 Издаване на становище за доставка на неразрешен за употреба лекарствен продукт

468 Приемане на уведомление за извършване на дарение на лекарствен продукт

1559 Издаване на разрешение за реклама на лекарствени продукти

2896 Приемане на уведомление за разпространение на реклама предназначена за медицински специалисти

1564 Регистрация на производител, вносител и/или търговец на едро с активни вещества

1341 Издаване на разрешение за производство/внос на лекарствени продукти и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване

1091 Издаване на промяна в разрешение за производство/внос на лекарствени продукти и на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване

1409 Издаване на сертификат за лекарствен продукт съгласно сертификационната схема на Световната здравна организация

250 Издаване на разрешение за клинично изпитване на лекарствен продукт

1554 Издаване на разрешение за съществена промяна в клинично изпитване на лекарствен продукт

1092 Одобряване на клинично изпитване на лекарствен продукт

262 Издаване на одобрение за съществена промяна в клинично изпитване на лекарствен продукт

1561 Одобряване на неинтервенционално проучване на лекарствен продукт

1801 Издаване на одобрение за съществена промяна в неинтервенционално проучване

1555 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по национална процедура

335 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по децентрализирана процедура

884 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по процедура по взаимно признаване

1182 Издаване на удостоверение за регистрация на традиционен растителен лекарствен продукт

1556 Издаване на удостоверение за регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт

689 Издаване на разрешение за паралелен внос на лекарствен продукт

690 Подновяване на разрешение за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствен продукт

691 Издаване на уведомление за приемане/разрешение на промяна тип ІА в разрешение за употреба на лекарствен продукт

1868 Издаване на уведомление за одобрение/разрешение на промяна тип ІБ в разрешение за употреба на лекарствен продукт

1655 Издаване на уведомление за одобрение/разрешение на промяна тип II в разрешение за употреба на лекарствен продукт

688 Издаване на разрешение за разширяване на обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт

3118 Издаване на одобрение за изменение на продуктовата информация на лекарствен продукт

1867 Издаване на разрешение за прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт

753 Приемане на уведомление за пускане на пазара в страната на партида лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма

1565 Приемане на уведомление за пускане на пазара в страната на партида ваксина или имунологичен лекарствен продукт, предназначен за имунизация

1799 Издаване на сертификат за освобождаване на партида на ваксина или на имунологичен лекарствен продукт, предназначени за имунизация

1800 Издаване на сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма

Административни услуги по ЗМИ

1557 Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

1558 Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с медицински изделия

1563 Вписване в регистър на търговци на едро с медицински изделия

469 Вписване на промени в регистъра на търговци на едро с медицински изделия

1342 Регистрация на медицински изделия

1339 Издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

885 Издаване на допълнение за съществена промяна към разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

2902 Приемане на уведомление за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

2897 Издаване на разрешение за оценяване на съответствието на медицински изделия, включително оценяване на клиничните данни

2903 Предоставяне на оторизиран достъп за въвеждане, промяна или заличаване на данни в списъка на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия

Административни услуги по ЗХУ

2358 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания

2999 Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

Административни услуги на Етична комисия за клинични изпитвания

879 Издаване на становище от  Етична комисия за клинични изпитвания за извършване на съществени промени в провеждано клинично изпитване на медицинско изделие

878 Издаване на становище от Етична комисия за клинични изпитвания за провеждане на клинично изпитване

255 Издаване на становище от Етична комисия за клинични изпитвания за провеждане на клинично изпитване на медицински изделия

254 Издаване на становище от Етична комисия за клинични изпитвания за извършване на съществена промяна в клинично изпитване или неинтервенционално проучване

Други

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Формуляри във връзка с таксите за административни услуги

Указания за попълване на платежни документи във връзка с разрешаване за употреба на ЛП