For citizens

For companies

For medical specialists

Issue of Variation to a Marketing Authorization for wholesale of medicinal products

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПРОМЯНАНАРАЗРЕШЕНИЕЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 • I.Наименование на административната услуга
 • Издаване на разрешение за промяна на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

 • II.Правно основание
 • Процедурата е регламентирана в чл.80, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ).

  III.Характеристика

  Цел:

  Настоящата процедура регламентира реда и условията за издаване на Разрешение за промяна на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

  Предмет:

  Търговия на едро с медицински изделия.

  Дефиниции:

  - ЗМИ – Закон за медицинските изделия

  - ИАЛ – Изпълнителна агенция по лекарствата

  IV.Процедура по извършване на административната услуга

  Компетентен орган:

  Изпълнителният директор на ИАЛ издава разрешение за промяна на разрешение за търговия на едро с медицински изделия в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подаване на заявлението и документите свързани с промяната – при промяна на помещенията за съхранение, и до 15 (петнадесет) дни от датата на подаване на заявлението и документите свързани с промяната – във всички останали случаи.

  Заявител:

  1. Физическо или юридическо лице притежаващо валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България издадено по реда на ЗМИ.

  Нормативно установени изисквания:

  Подаване на пълен набор документи съгласно изискванията на ЗМИ, в зависимост вида на промяната. Притежаване на валидно Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

  Необходими документи в зависимост от обстоятелствата посочени в заявлението:

  Търговците на едро с медицински изделия подават в ИАЛ заявление за изменение и/или допълнение при промяна на следните обстоятелства, като прилагат и свързаните с промяната документи:

 • 1.За промяна на адреса на помещенията на склад за съхранение
 • на медицински изделия.

  -Попълнен въпросник;

  -Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

  -Разрешение за ползване на помещенията за съхранение по реда на (ЗУТ)

  -Декларация съставена от лицето по чл.78, ал.2, т.3 от ЗМИ

  - Документ, удостоверяващ правното основание за ползувзне на помещенията.

  -Документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗМИ

 • 2. За откриване на нов склад.
 • -Попълнен въпросник;

  -Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

  -Разрешение за ползване на помещенията за съхранение по реда на (ЗУТ)

  -Декларация съставена от лицето по чл.78, ал.2, т.3

  -Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на помещенията.

  -Заверено копие от трудов договор на ръководителя на склада;

  -Име, постоянен адрес и адрес за кореспонденция на ръководителя на склада.

  -Документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗМИ

 • За промяна на ръководителя на склад.
 • -Попълнен въпросник;

  -Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

  -Заверено копие от трудов договор на ръководителя на склада;

  -Име, постоянен адрес и адрес за кореспонденция на ръководителя на склада

  -Документ за платена такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗМИ

 • За промяна на правния статус, управлението , седалището и / или адреса на управление на търговеца .
 • -Попълнен въпросник;

  -Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

  -Документ за платена такса, съгласно тарифа за таксите, които се събират по ЗМИ

 • За промяна на списък на видовете медицински изделия, с които· ще търгува· .
 • - Нов списък на хартиен и магнитен носител.

  - Документ за платена такса.

 • За закриване на склад за медицински изделия.
 • - Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

  - Документ за платена такса.

  Забележка: Документите се прилагат в 1 екземпляр. Всички копия се заверяват нотариално.

  Вътрешен ход на процедурата:

  - Заявлението за издаване на Разрешение за промяна на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия заедно с съпътстващата документация свързана със заявената промяна се подава в „ Деловодството” на ИАЛ, завежда се с входящ номер и се предоставя на съответната Дирекция .

  - Инспектор от Дирекцията извършва оценка на подадената документация и изготвя чек лист за подадените документи – срок 10 дни (за промяна на складовите помещения) или 5 дни (във всички останали случаи)

  - При заявяване на промяна на списъка на видовете медицински изделия, Инспектор от Дирекция „Медицински изделия” извършва оценка на заявените групи медицински изделия, с които ще търгува заявителя – срок 2 дни.

  - При констатиране на непълноти и несъответствия в подадената документация се изготвя уведомление, подписано от изпълнителния директор на ИАЛ. До отстраняване на несъответствията срокът за издаване на разрешението спира да тече.

  - При съответствие в документацията, Инспекторът изготвя предложение и проект на Разрешение за промяна на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Формулярите заедно с цялата подадена от заявителя документация се предават в· становище и съгласуване с юрист – срокът за съгласуване е 3 дни.

  - Разрешението се предоставя на изпълнителния директор на ИАЛ за подпис. Подписаните разрешения се подпечатват с печат на Агенцията, завеждат се в Регистър на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия от служител на съответната дирекция ·и се предоставят в „Деловодството” за връчване.

  - Разрешението се връчва на заявителя, срещу предоставяне на лична карта или срещу представено заверено пълномощно, от служител на „Деловодството”.

  Такси:

  За издаване на разрешение за промяна на разрешение за търговия на едро с медицински изделия се дължи държавна такса определена в тарифата по чл.7, ал.1· от ЗМИ.

  Таксите се внасят в брой в касата на ИАЛ, или по банков път по сметка на ИАЛ.

  Резултати от процедурата:

  - Притежателят на разрешение за търговия на едро с медицински изделия има право на всички дейности по придобиване, съхраняване, снабдяване внос или износ на медицински изделия с изключение на случаите на предоставяне на медицински изделия директно на населението, при условията описани в Разрешението за промяна на разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

  - Разрешението за търговия на едро с медицински изделия е безсрочно.

  - промени в обстоятелствата по издаденото разрешение за търговия на едро с медицински изделия, притежателят на разрешението е длъжен да заяви промените по реда на чл. 80 от ЗМИ.

  - Разрешението за търговия на едро с медицински изделия се прекратява, ако притежателят му поиска писмено това от изпълнителния директор на ИАЛ.

  - Притежателят на разрешението е длъжен да уведоми писмено ИАЛ в 10 – дневен срок от прекратяване на дейността си по търговия на едро с медицински изделия. В този случай изпълнителния директор на ИАЛ прекратява издаденото Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

  Образци и формуляри:

  Заявление за Промяна на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

  - Свързаните с промяната документи