For citizens

For companies

For medical specialists

Issue of Certificate for the origin of the pharmaceutical product

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

 • I. Наименование на административната услуга:
 • Издаване на сертификат зa произход на лекарствен продукт.

 • II.Правно основание:
 • Чл. 17, ал. 5, т. 12 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

 • III.Характеристика:
 • Чрез Сертификата за произход на лекарствен продукт Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) удостоверява, името на производителя на заявеният лекарствен продукт, номера на разрешението за производство, както и съответствието на условията на производство на производителя с EU GMP.

 • IV.Процедура по извършване на административната услуга:
 • Компетентен орган:

  Изпълнителна агенция по лекарствата.

  Заявител:

  Физическо и/или юридическо лице, притежаващо разрешение за производство/внос и/или разрешение за употреба за заявеният лекарствен продукт, по реда на ЗЛПХМ.

  Необходими документи:

  1. Заявление в свободен текст за издаване на Сертификат за произход на лекарствен продукт.

  2. Документ за платена такса по чл. 21 от ЗЛПХМ.

  Вътрешен ход на процедурата:

  1. Изпълнителният директор на ИАЛ и директорът на съответната дирекция разпределят преписката.

  2. Определеният инспектор оценява заявлението за съответствието му с разрешението за употреба и разрешението за производство и изготвя сертификата.

  3. Придружителното писмо към изготвения сертификат се предоставя за подпис на изпълнителния директор на ИАЛ.

  4. Изготвеният сертификат за произход на лекарствен продукт се получава от заявителите в “Деловодството” на ИАЛ.

  5. Изготвените сертификати се регистрират в електронна база данни в съответната Дирекция.

  Такси:

  На основание разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2 от Тарифа за такситетаксата за издаване на сертификат за произход на лекарствен продукт се заплаща такса в размер на 50 лв. по сметка на ИАЛ.

  Резултат от процедурата:

  Сертификатът, чрез който ИАЛ удостоверява, името на производителя на заявеният лекарствен продукт, номера на разрешението за производство, както и съответствието на условията на производство на производителя с EU GMP.